Registreer mijn restaurant

Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij RestauPlant.com. RestauPlant is een online platform waar je informatie kunt vinden over waar je, en hoe goed je veganistisch en vegetarisch kunt eten bij restaurants in Nederland.

Definities
"Gebruiker" : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website RestauPlant bezoekt en/of een account op de Website RestauPlant. Meervoud: “Gebruikers”.
"Gebruikersvoorwaarden" : verwijst naar de algemene Gebruikersvoorwaarden en alle bijzondere Gebruikersvoorwaarden.
“Gebruikersinhoud” : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website RestauPlant vermeld worden, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto’s, beoordelingen of recht op antwoord.
“Beoordelingen” : verwijst naar de uitspraken die de Gebruiker doet over de kwaliteit op de Website RestauPlant

Toepasselijkheid RestauPlant biedt Gebruikers een online platform aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruikersvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website RestauPlant tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.

RestauPlant behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde geheel, of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de website van RestauPlant. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website RestauPlant. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om het Platform niet meer te gebruiken en uw Profiel te verwijderen.

Profiel
Om optimaal gebruik te kunnen maken van het Platform, moet de Gebruiker een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. De Gebruiker staat er jegens RestauPlant voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van je Profiel verstrekt compleet en juist is. Tijdens registratie moet u tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en uw Profiel.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

De gegevens die tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement dat u hier kunt raadplegen.

RestauPlant is te allen tijde gerechtigd het Platform te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens u. Indien u zich niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om het Platform niet meer te gebruiken en uw Profiel te verwijderen.

RestauPlant behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

Gebruikers kunnen elk moment hun account afsluiten. Gebruikers dienen hiervoor een mail te sturen naar info@restauplant.com. RestauPlant zal de aanvraag binnen redelijke termijn behandelen en het account sluiten.

Toelatingsvoorwaarden
U bent welkom op de website als u:
- vegan, vegetariër of flexitariër bent;
- de intentie heeft om zelf veganistisch of vegetarisch uit eten te gaan;
- de intentie heeft om uit eten te gaan met vegans, vegetariërs of flexitariërs en daarom op zoek te zijn naar een restaurant met vegan en/of vegetarische gerechten.

Verder verbinden wij gebruikers ertoe om:
- de Website RestauPlant niet te gebruiken als u op zoek bent naar een restaurant waar u vlees of vis wilt gaan eten;
- geen content te plaatsen dat gerelateerd is aan vlees en/of visgerechten;
- geen content te plaatsen om te provoceren;
- geen content te plaatsen van dierenmishandeling;
- de Website RestauPlant of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;
- geen gegevens over de Gebruiker of de restauranthouder op de Website RestauPlant te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele-eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben

Beoordeling en gebruikersinhoud Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op de website en in het bijzonder bij het publiceren van een beoordeling over een restaurant dat op de Website RestauPlant terug te vinden is.

Om een beoordeling te publiceren, moeten Gebruikers een account hebben dat hen op de Website RestauPlant identificeert.

De Gebruiker schrijft uitsluitend beoordelingen over veganistisch en/of vegetarische maaltijden van een bezocht restaurant. Elke beoordeling die een andere soorten maaltijden bevat mag door RestauPlant worden afgewezen en/ of verwijderd, hoewel het daartoe niet verplicht is.

RestauPlant behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde en om welke reden dan ook, of zonder reden beoordelingen te screenen, weigeren te plaatsen of verwijderen, hoewel het daartoe niet verplicht is. Als RestauPlant vragen heeft over uw beoordeling, behoudt RestauPlant zich het recht, maar niet de plicht, om contact met u op te nemen voor meer informatie.

Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van de beoordeling op de Website RestauPlant automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan RestauPlant om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media.

Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website RestauPlant, geven Gebruikers RestauPlant alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.

Gratis gebruik van de Website RestauPlant
De aangeboden diensten op de Website RestauPlant zijn meestal gratis. Er kunnen tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden diensten, de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gebruikers zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze Gebruikersvoorwaarden en/of via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde diensten op de Website RestauPlant.
Websites en diensten van derde partijen.
De Website RestauPlant kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. RestauPlant voert geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de publiceerders van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

Intellectueel eigendom
Alle morele en materiële intellectuele-eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website RestauPlant behoren toe aan RestauPlant.

Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website RestauPlant en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van RestauPlant en/of zijn partners.

Gebruikers mogen niet, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de Website RestauPlant, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

Aansprakelijkheid
RestauPlant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van het Platform dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel en/of elders in de Gebruiksvoorwaarden bepaald.

RestauPlant biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Restaurantgegevens of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat RestauPlant niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen bij derden.

RestauPlant biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot de beoordelingen die door de Gebruikers op de Website RestauPlant gepubliceerd worden. Alle informatie die op de website van RestauPlant te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van RestauPlant kan aanspreken.

Contact
Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen of als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met RestauPlant via hallo@restauplant.com